A kialakításra kerülő természettudományos laboratórium

 

A 2011/2012-es tanévben kezdi el működését a  TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosítószámú pályázat keretein belül megújuló természettudományos laboratórium a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, lehetőséget biztosítva kilenc érdi közoktatási intézmény és két környékbeli település általános iskolás, projektbe bevont tanulóinak és tanárainak, hogy a kor követelményeinek megfelelő körülmények között tarthassanak laboratóriumi foglalkozásokat.

A projekt nem csak infrastrukturális megújulásra ad lehetőséget. Sor kerül a természettudományokat oktató tanárok módszertani felkészítésére is akkreditált pedagógus továbbképzések formájában, melyek kiemelt célja a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetését segítő ismeretek elmélyítése, kibővítése. Külön figyelmet szentelünk az oktatásban egyre nagyobb teret nyerő digitális tábla használatának elsajátítására.

A megújuló laboratórium az általános és középiskolákban oktatott négy természettudományos tantárgy-kémia, biológia, fizika, földrajz-gyakorlati foglalkozásainak megtartására nyújt lehetőséget. A laboratóriumi foglalkozások egységes magas színvonalának biztosítása céljából - a tananyagfejlesztés keretein belül - a projektbe bevont szaktanárok közreműködésével kidolgozásra kerül a laborgyakorlatok tematikája, a bemutató, valamint az interaktív órák tananyaga. Ez a projektelem előírja továbbá szaktanári segédletek és tanulói munkafüzetek kidolgozását is.

Nagy előrelépés történik az eszközrendszer megújítása, bővítése terén is. Olyan korszerű kísérleti és mérő eszközök állnak majd a tanulni vágyó diákok és tanáraik rendelkezésére, melyek lehetővé teszik a laboratóriumi gyakorlatok gyors, pontos, szakszerű lebonyolítását mindegyik természettudományos tantárgy vonatkozásában. Az új eszközök beszerzése a projekt összköltségének közel egyharmad részét teszi ki. A beszerzendő eszközök köre természetesen mind a négy természettudományos tantárgyat felöleli, a fizika egyes törvényeit szemléletesen bemutató modern berendezésektől kezdve, a tanári és tanulói munkát szolgáló magas minőségű mikroszkópokon, a kémiai kísérleteknél alkalmazott speciális készülékeken és a legkülönbözőbb biológiai metszeteken és modelleken keresztül a földrajz oktatását elősegítő eszközökig. Az eszközbeszerzés mindezek mellett természetesen kiterjed a XXI. századi természettudományos oktatáshoz nélkülözhetetlen interaktív eszközök (pl.: digitlis tábla) beszerzésére is.

Nyilvánvaló, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló mértékű fejlesztés elképzelhetetlen külön-külön mindegyik oktatási intézmény esetében, ezért fontos hangsúlyozni, hogy a megújuló laboratórium tizenegy oktatási intézmény oktató-nevelő munkáját segíti majd.

A tanulók és tanáraik szállítása saját iskolájukból a laborfoglalkozásokra autóbusszal történik. A hatékonyabb óraszervezés érdekében ahol lehetőség nyílik rá, a laborgyakorlatok tömbösített formában lesznek megtartva. A nagyobb terjedelmű laboratóriumi gyakorlatok lebonyolítását megkönnyítendő, egész napos laborhasználatra is lehetőség lesz.

A megújuló laboratórium két, egymástól leválasztható, egyenként húsz fő befogadására alkalmas helyiségből, a hozzájuk tartozó előkészítőkből, valamint egyéb helyiségekből áll majd (vegyszerraktár, veszélyes hulladék tároló, laboráns dolgozó). A partneriskolákból érkező tanulók részére egy negyven fő fogadására alkalmas, várakozó helyiség kialakítására is sor kerül. Itt lesz kialakítva az olvasó rész is, ahol az érdeklődő diákok a természettudományos folyóiratok és szakkönyvek kínálatából válogathatnak.

A projekt egyik fontos célja a természettudományos életpálya népszerűsítése, amit a munkaerőpiac jelenlegi igényei tesznek aktuálissá. Ennek meghatározó lépése lehet az érintett tantárgyak oktatási színvonalának javítása, a környezettudatos életmód kialakítása és annak népszerűsítése a felnövekvő nemzedék körében. Reményeink szerint a megújított természettudományos laboratórium és az abban zajló oktató-nevelő munka hozzájárul a kitűzött célok eléréséhez.

Sok sikert és eredményes munkát kívánunk!